Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2018

Szépalma-Hotel Kft

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Adatkezelő
 2. Fogalommagyarázat
 3. Adatkezelések

3.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

3.2. Szobafoglalás

3.3. Érdeklődés, ajánlatkérés

3.4. Bejelentő lap

            – egyéb személyes adat

3.5. Wellness részleg használata

3.6. Rendezvények

3.7. Bankkártya adatok

3.8. Fizetés

3.9. Egyéb adatkezelés

3.10. Adatkezelés biztonsága

3.11. Ajándékutalvány

3.12. Nyereményjáték

3.13. Vendég kérdőív, értékelő rendszer

3.14. Kamerarendszer

3.15. Hírlevél

3.16. Facebook oldal

3.17. Weboldal látogatási adatok

            3.17.1. Hivatkozások és linkek

            3.17.2. Analitika, cookie-k

            3.17.3. Remarketing kód

            3.17.4. Kapcsolat

3.18. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

            3.18.1. Adatkezelés célja

            3.18.2. Adatkezelés jogszabályi háttere

            3.18.3. Kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

            3.18.4. Adatokhoz való hozzáférés

            3.18.5. Adatbiztonság

            3.18.6. Adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

            3.18.7. Munkavállaló adatainak kezelése

3.19. Adatbiztonság

3.20. Adattovábbítás

3.21. Adatfeldolgozók

3.22. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

            3.22.1. Tájékoztatás

            3.22.2. Helyesbítés

            3.22.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

            3.22.4. Bírósági jogérvényesítés

            3.22.5. Kártérítés és sérelemdíj

3.23. Egyéb rendelkezések

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelő

Szépalma-Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8429, Porva-Szépalmapuszta 0172 hrsz.

Cégjegyzékszám: 19-09-517534

Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságra

Adószám: 25090455-2-19

Telefonszám: 06-88-468-888

Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Wagner Balázs – ügyvezető

E-mail: hotel@szepalma.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:

A Társaság tiszteletben tartja a Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely a Társaság hivatalos weboldalain elektronikus (külön kérésre papír alapon is) elérhető.

A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Társaság által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor és annak pontos módjáról a Társaság a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Társaság adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból és ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 1. Fogalommagyarázat

Érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat és a bűnügyi személyes adat

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép – , hang – vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 1. Adatkezelések
 1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi és a határidő elteltével törli azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

A hírlevélre való feliratkozásról a Vendég az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat.

 1. Szobafoglalás

Szállodánkba vendégeink e-mailen, telefonon és személyesen foglalhatnak szobát. Szobafoglalás esetén a tartózkodással kapcsolatos adatokon túl az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • vezeték és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • előlegszámla majd a végszámla kiállításához szükséges lakcím

Az adatkezelés időtartama: 8 év. Ezeket az adatokat a szálloda a szobafoglalással kapcsolatos ügyintézésre, vendéggel való kapcsolattartásra, számviteli kötelezettségek teljesítése céljából használja fel.

Az adatkezelés célja ezen felül a vendég, mint a szolgáltatást igénybe vevő beazonosítása, a megrendelt szolgáltatások teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

A szálloda a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, az szerződéses időszak végeztével az érintett vendégre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek) a kötelező adatkezeléshez szükséges adatok kivételével, amíg a hozzájárulás nem kerül visszavonásra.

 1. Érdeklődés, ajánlatkérés

A szálloda weboldalán, személyesen vagy telefonon történő érdeklődés, vagy ajánlatkérés esetén a tervezett tartózkodással kapcsolatos adatokon túl a következő személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szálloda által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődővel tájékoztatás, ajánlat küldése. A szálloda a személyes adatokat a szállodához történő érkezésétől számítva legfeljebb 1 évig kezeli, illetve, amíg a felhasználó (Vendég) nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.  A szálloda telefonbeszélgetéseket nem rögzít.

 1. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • családi és utónév
 • lakcím/cégcím
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
 • születési hely és idő
 • személyi igazolvány szám
 • gyermekek neve, születési dátuma (amennyiben ők is igénybe veszik a szállodai szolgáltatásokat)
 • gépjármű rendszáma

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

 • a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.

Az EGT tagállamai:

 • az Európai Unió tagállamai
 • Izland, Liechtenstein, Norvégia, mint részes tagállam
 • valamint Svájc, mint azonos jogállású állam

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A bejelentő lappal kapcsolatban kezelt adatokról a hotel@szepalma.hu e-mail címre írott kérésére küld a hotel tájékoztatót.

Egyéb személyes adat (különleges adat)

Amennyiben a vendég gluténmentes, laktózmentes, vegetáriánus vagy egyéb egészségügyi okok miatt különleges étkezést folytat és ezt az információt a szállodával megosztja, abban az esetben a szálloda ezt az információt további egységek részére (étterem, reggeliző) átadja a szolgáltatások teljes körű biztosítása érdekében.

A szálloda külön kérésre ezt az egészségügyi információt nem kéri.

A szolgáltatás befejeztével (elutazáskor) az egészségügyi információ semmilyen formában nem kerül tárolásra.

 1. Wellness részleg használata

Külsős vendégként történő használat esetén a foglaláshoz, valamint a számla kiállításához szükséges adatok megadása szükséges:

 • név
 • telefonszám
 • számlázási cím

A www.szepalma.huhonlapon feltüntetett elérhetőségen a Vendégnek lehetősége van arra, hogy a wellness részleg szolgáltatások árai felől érdeklődjön és kezdeményezze a kapcsolatfelvételt a Társasággal a név és telefonszám megadása után. A Társaság a kapcsolatfelvétel után regisztrálja a pontos érkezés időpontját.

 1. Rendezvények

Szállodaszolgáltatást igénybe vevő vendégeknek kötelessége tudomásul venni, hogy rendezvényeinkről hang és képfelvételt készíthetnek a szálloda munkatársai, illetve a szállodától engedélyt kapott szerződéses partnerek (sajtómunkatársak, közreműködők, más vendégek illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a vendég a programokon és rendezvényeken történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Abban az esetben, ha a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. A vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda a rendezvényt, egyéb programokat rögzíti.

 1. Bankkártya adatok

Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnere kezeli. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank (OTP – www.otp.hu) honlapjain tájékozódhat.

A Társaság egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a vendégek a hotel@szepalma.hu címre küldött kérelemre kaphatnak.

 1. Fizetés

A Szépalma-Hotel szolgáltatásainak ellenértékét a Szépalma-Hotel Kft által meghatározott módon készpénzzel, ajándékutalvánnyal, SZÉP kártyával, illetve bankkártyával egyenlíthetik ki a vendégek.

Az adatkezelés célja a Szépalma-Hotel Kft szolgáltatásainak igénybevétele, számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

A Szépalma-Hotel Kft az alábbi adatokat kezeli fizetéskor:

 • tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma
 • számlázási név, cím, adószám és igénybe vett szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összege)
 1. Egyéb adatkezelés

A szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk vendégeinket, ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szállodát. A szálloda a hatóságok részére személyes adatot csak annyit ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A szálloda a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságát és megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely vendég e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mai címet regisztrálta. Amennyiben a vendég nem a személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak a szállodával munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak.

A szálloda személyes adatokat harmadik személyeknek csak a vendég előzetes és tájékoztatott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A szálloda, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló ás általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály, esetleg jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a szálloda nem tehető felelőssé.

 • Vásárlók könyve:

A vásárlók könyvével kapcsolatban az adatkezelés célja a Szépalma-Hotel Kft egységei által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő észrevételek kezelése.

 • Vendégkönyv:

A vendégkönyvbe a szállodai szolgáltatásokat igénybe vevő vendégek írhatják bele személyes észrevételeiket, tapasztalataikat.

A vendégkönyv nyilvános, a Szépalma-Hotel Kft területén tartózkodók számára szabadon elérhetőek.

 • Talált tárgyak:

A Szépalma-Hotel Kft a talált tárgyakkal kapcsolatban, az alábbi adatokat kezeli, rögzíti:

 • a találás dátuma, időpontja és helye, a személy, aki a tárgyat találta, a talált tárgy megnevezése, sikerült-e a tulajdonost megtalálni, értesíteni, sikerült-e eljuttatni a tárgyat, az ügyintéző aláírása.
 1. Adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésével illetve tárolásával kapcsolatban a szálloda legnagyobb gondossággal jár el.

Szálloda köteles az adatkezelési műveleteket úgy végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A szálloda az adatkezelés során megőrzi, – illetve egyéb jogi intézkedések esetét kivéve- köteles megtenni mindent, hogy a kezelt adatok

 • titkosak maradjanak: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • sértetlenek maradjanak: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
 • továbbá gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. Ajándékutalvány

Ajándékutalvány vásárlásakor a Vásárló az alábbi személyes adatokat adja meg:

Személyes vásárlás esetén:

 • név
 • megajándékozott neve
 • számlázási név és cím

Online megrendelés esetén a Társaság részére küldött írásos megrendelőn (e-mail) keresztül:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • megajándékozott neve
 • számlázási név és cím
 • kézbesítési név és cím

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és az ajándékutalvány kézbesítése. Az így kapott személyes adatokat a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

Az ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről a hotel@szepalma.hu címre írt megkeresésre ad a Társaság bővebb tájékoztatást.

 1. Nyereményjáték

A Társaság önállóan esetenként nyereményjátékot szervez egy adott szálloda szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (facebook oldalon) regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt.Az adatkezelés a nyereményjáték végét követő 12 (tizenkét) hónapig tart, az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, promóciós megkereséshez hozzájáruló vendégek esetén a fenti adatokat a Társaság a jelen tájékoztató a III.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

A nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt adatokról a hotel@szepalma.hu címre írott kérésre nyújt a társaság bővebb tájékoztatást.

 1. Vendégkérdőív, értékelő rendszer

A Szépalma-Hotel Kft szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendégkérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • név
 • látogatás dátuma
 • szobaszáma
 • elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám)
 • milyen úton talált a szállodára

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok kivizsgálását, illetve a társaság által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.

A vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat a Társaság a panasz kivizsgálását követő 12 (tizenkét) hónapon belül törli. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet a vendég a hotel@szepalma.hu címre eljuttatott kérelemre a társaság törli.

 1. Kamerarendszer

A társaság által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek a vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

Biztonsági kamerák üzemeltetése vagyonvédelmi célból, a 2005.évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”) 30. § (2) pontja alapján. Kezelt adatok: a kamerafelvétel.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerák az év minden napján, 0-24 órában üzemelnek és rögzítenek felvételt. Részletes leírásukat a jelen tájékoztatás melléklete tartalmazza. Adatvédelmi Nyilvántartási szám: NAIH96125/2016.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott szállodától kaphat.

A kamerák elhelyezésével kapcsolatban a jelen dokumentum mellékletében tájékozódhat bővebben.

 1. Hírlevél

Amennyiben a vendég feliratkozik a szálloda hírleveleire, a szálloda alkalmanként hírlevelet küld neki.

A hírlevélre való feliratkozással a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a szálloda az ehhez szükséges adatait kezelje. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név, e-mail cím megadása szükséges, hogy lehetséges legyen az üzenetek kézbesítése.

Hozzájárulás megtagadása, vagy visszavonása esetén a szálloda további hírlevelet nem küld és a vendég adatait a rendszerből törli.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Társaság legújabb akcióiról.

 1. Facebook oldal

A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodák/éttermek külön-külön is elérhetőek a Facebook közösségi portálon.

Az adatkezelés célja a Szépalma Hotel weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a vendég részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

A Társaság a Facebook oldalon a „tetszik”/”like” – linkre kattintással az érintett hozzájárul a Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A hírlevélre a 3.15. pontban foglaltak érvényesek.

A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodákról/éttermekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindid kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatok, a www.facebook.comcímen kaphat.

 1. Weboldal látogatási adatok
 2. Hivatkozások és linkek

A Társaság weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A társaságnak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 1. Analitika, cookie-k

A Társaság a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ (Google Analytics), amely egy adatsorozatot készít és nyomon követi, hogy miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élmények fokozása érdekében. A Társaság az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

 1. Remarketing kód

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

 1. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a társasággal. Az üzeneteket a társaság az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválja és 5 (öt) évig tárolja.

 1. Állásra jelentkezők adatainak kezelése
  1.       Az adatkezelés célja:

A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és kiválasztás céljából.

 1.       Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

     3.18.3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A Szépalma-Hotel Kft a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

      3.18.4.  Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a Szépalma-Hotel Kft erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A Szépalma-Hotel Kft a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

    3.18.5. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és az önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Szépalma-Hotel Kft kiemelten gondoskodik. A személyes adatok nyilvánosságra nem kerülhetnek.

    3.18.6. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jelentkező kérelmezheti:

 1. tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül a Szépalma-Hotel Kft ügyvezetőjéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen hotel@szepalma.hu.

A Nemzeti Adatvédelmi és az Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.: 5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

 1. Munkavállalók adatainak kezelése

A munkavállalók adatainak kezelése tekintetében az adat gazdája a szállodaigazgató munkakört betöltő személy, továbbá minden olyan szervezeti egység vezetője, akinek az irányítása alatt álló egységre vonatkozóan személyes adat átadása szükséges.

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők, tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok végezhetők, melyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, illetve megszüntetéséhez, továbbá szociális juttatások biztosításához szükségesek és nem sértik a munkavállaló személyhez fűződő jogait.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén az állapotukkal összefüggő irat olyan esetben kérhető, mely a munkáltatót terhelő kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Késedelem nélkül törölni kell minden adatot, meg kell semmisíteni minden iratot abban az esetben, ha a felvételi eljárás lefolytatását követően a munkaviszony létesítésére nem kerülne sor, kivéve, ha az érintett kifejezetten kéri vagy hozzájárul adatainak további kezeléséhez meghatározott ideig.

A munkavállalókra vonatkozó „munkaügyi nyilvántartás” az alábbi adatokat, iratokat tartalmazza:

 • természetes azonosító adatok
 • lakhely, tartózkodási hely
 • állampolgárság
 • TAJ szám, adóazonosító jel
 • munkaviszony kezdő és befejező időpontja
 • betöltött munkakör
 • iskolai végzettség és egyéb képesítések, kompetenciák igazolása
 • önéletrajz
 • munkakörtől függően szükséges erkölcsi bizonyítvány
 • munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
 • munkaszerződés, egyéb munkaviszony fennállása alatt kötött megállapodások
 • munkabér összege, egyéb juttatások köre
 • munkabért terhelő jogerős határozaton, írásbeli hozzájáruláson alapuló levonások
 • igénybe vett betegszabadságra vonatkozó adatok
 • szabadságra vonatkozó adatok
 • munkavállaló teljesítményértékelése
 • minden olyan személyes adat, melynek kezelését törvény írja elő vagy amelyhez a munkavállaló hozzájárult (különösen a családi adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok, egyéni költségelszámolások köre, stb.)

Törvényi felhatalmazás vagy hozzájárulás alapján a munkáltató egyéb adatokat is kezel, különösen:

 • munkabalesetek jegyzőkönyvei
 • biztonsági vagy vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera vagy egyéb rendszerek által rögzített adatok

A munkavállalókra vonatkozó adatok a munkavállaló közvetlen felettese a feladatai ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig megismerheti és kezelheti.

Továbbá a munkavállaló személyes adatait a munkáltató az igényelt mértékig kiadja a bíróság, ügyészség ás a nyomozhatóság, továbbá egyéb eljáró hatóság hivatalos megkeresése alapján.

A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló adatait 3 év elteltével törölni kell. Tilos azon adatok törlése, melyek törvényi előírás alapján a továbbiakban is nyilvántartandók és megőrzendők.

 1. Adatbiztonság

Egyéb biztonsági tevékenységek

A Társaság biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátvételi berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe és a

rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokat technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

 1. Adattovábbítás

A Társaság jogosult a részére átadott személyes adatokat a szállodaüzemeltető, gazdasági társaságok és az adott nyereményjáték szervezésében résztvevő üzleti partnerek részére átadni, akik az átadott adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott módon jogosultak. Az ilyen adattovábbításra kizárólag akkor van lehetőség, ha arról az érintett, az adott szolgáltatás igénybevételénél, vagy nyereményjátékban, törzsvendégprogramban való részvételnél előzőleg tájékoztatták.

A társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

 1. Adatfeldolgozók

A Társaság adatfeldolgozóinak konkrét listáját a hotel@szepalma.hu címre írott, vagy a társaság adatvédelméért felelős munkavállalójának az I. pontban rögzített elérhetőségein lehet kérelmezni, az ilyen kérelmeknek a társaság a 30 (harminc) napon belül írásban tesz eleget.

 1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
  1. Tájékoztatás

Az érintett az egyes fejezetekhez írt e-mail címre, vagy a Társaság nevére és címére (Szépalma-Hotel Kft, 8429 Porva-Szépalmapuszta 0172 hrsz) eljutatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében – tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadása mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

              30.22.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a társaság helyesbíti.

A helyesbítésről a társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét sérti.

              30.22.3. Törlés és zárolás, tiltakozás

A személyes adat törlése és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Adatvédelmi törvény 17.§ – 21.§-ban foglaltak az irányadóak.

    30.22.4. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22 §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

  30.22.5. Kártérítés és sérelemdíj

Ha a társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogait megsérti, abban az esetben a társaságtól sérelemdíj követelhető.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, a társaság köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A szálloda mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából kifolyólag származott.

 1. Egyéb rendelkezések:

A Szálloda fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintetteket értesíti.

A Szálloda a honlapok látogatói, illetve a vendégek által leadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Levelezési cím: 1534, Budapest, Pf.: 834

Cím: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: +36 /1/ 391-1400

honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telephely és Székhely:

Szépalma-Hotel Kft

8429 Porva-Szépalmapuszta 0172 hrsz.

X
<
>